top of page

OKUL ÖNCESİ

BİZ ÖĞRENCİ DEĞİL, ÇOCUKLA İLGİLENİYORUZ

Okul öncesi eğitim hayatına GÜÇLÜ’ de başlayan çocuklar bireyselleştirilmiş öğrenme serüvenlerine, farklılıklarını geliştiren bir içerikle devam ederler. Yaş grubuna uygun aktivitelerle, bilgilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Okul öncesi grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak, öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir eğitim programı sunulur. Tüm bunların ötesinde, ana dillerini ve yabancı dili kullanırken kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdır.

 • GÜÇLÜ Okul Öncesi Eğitim Programı;

 • Çocuk Merkezlidir

 • Esnektir

 • Sarmaldır

 • Eklektiktir

 • Dengelidir

 • Oyun Temellidir

 • Keşfederek Öğrenme Önceliklidir

 • Aile Katılımlıdır

 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır

 • Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılmasını Teşvik Eder

 • Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır

Okul öncesi dönem, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, davranışların, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süreçte kazanılan davranışlar tüm yaşam boyunca devam eder.

GÜÇLÜ okul öncesi eğitim programı, çocuğun kişilik özelliklerini dikkate alarak potansiyel gelişimine ve zeka alanlarında kendini yansıtmasına imkan veren çalışmalarla, her bir çocuğun benzersizliğine vurgu yapar. Bu yaş grubu çocukların, sosyal ve duygusal gelişimi desteklenirken yetişkinlik döneminde de daha üretici ve verimli olmaları sağlanır.

GÜÇLÜ okul öncesi eğitim programı, ilk deneyimlerin getireceği akademik başarı ile birlikte hayat başarısını da odağa almış, bu gereklerden yola çıkarak bütünsel gelişimi hedefler.

GÜÇLÜ okul öncesi eğitim programı, öğrencilerimizin zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından

destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır.

Program, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda, bütün gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan “gelişimsel” bir programdır. Yaklaşım olarak “sarmal” özellik

gösteren bu program, model olarak “eklektik” tir.

Programda, “kazanım” ve “gösterge” ler temel alınmıştır.

KEYİFLİ ÇOCUKLUK GÜÇLÜ DE YAŞANIR

Öğrenmenin Temeli: Oyun

İyi ve etkili bir öğrenim geçmişinin temel gereksinimi çocuğun kendisinin yapmak istediği bir etkinliğe olanak sağlamaktır.

GÜÇLÜ’ de çocuklar öğrenmeye oyunla başlar, oyunla öğrenme sürecine aktif olarak dahil olur, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Oyunun, insan gelişiminde temel faktör olduğunun bilinciyle “öğrenmeyi öğrenmek” için GÜÇLÜ PLAY saatlerinde öğrencilerimiz, hayal gücü ve yaratıcılıklarıyla çocukça öğrenmeye devam ederler. GÜÇLÜ KEŞİF derslerimizde, öğrencilerimiz üreterek ve bir ürün ortaya koyarak aktif öğrenme sürecinde rol alırlar.

Aile İş Birliği

GÜÇLÜ, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek yaşam boyu “öğrenen okul” olmayı amaç edinmiştir. Öğrenen okul kültürünün oluşması adına, velilerinin de bu çembere katılmalarının çok önemli olduğunun farkındadır. Çocuğun gelişiminde rol oynayan en önemli öğelerden birisi ailedir. Aile katılımını destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu etkilerin kalıcı olduğu araştırmalar tarafından ortaya konmuştur. Bu nedenle okul öncesinde, ailenin okulu, okulun aileyi ortak gördüğü bir anlayış benimsenir. Çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak adına programımızda, anne babaların, çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için “aile katılımı” etkinliklerine yer verilir.

GÜÇLÜ aktif öğrenme yaklaşımını, GÜÇLÜ Eğitim Modeli çerçevesinde yapılandırır. Bu çerçevede, eğitim öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan sorular ve bu sorulara verilen yanıtlar öğrenciler ile öğretmenlerin eğitim içerikleriyle olan bağını kalıcılaştırır. Aktif öğrenme yaklaşımımızla kendi öğrenmelerinin farkında olan dönüşümlü düşünen öğrenciler, öğrenmenin asıl öznesidir.

ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI

4 YAŞ

Branş Dersleri, İkinci Dil ve Sanat

GÜÇLÜ okul öncesi 4 yaş grubu eğitim içeriğinde, eğitici ve yaratıcı etkinlikleri renkli ve eğlenceli bir çevrede sunmaktadır. Eğitim programımızda, öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirmek, etkinliklerden keyif almalarını sağlamak ve özellikle dil gelişimlerine katkıda bulunmak için yaş seviyelerine uygun materyallerden faydalanılır. Günlük rutinler öğrencinin kendini güvenli bir ortamda hissetmesini sağlayarak öz güven geliştirmelerine yardımcı olur ve öğrenmenin en önemli parçasını temsil ederler. Eğitim programı, alanlarında uzman öğretmenler tarafından verilen, Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar, Satranç, Dans, Müzik, Beden Eğitimi, Paten, GÜÇLÜ Keşif, laboratuvar gibi derslerle zenginleştirilmiştir. 4 yaştan itibaren başlayan İngilizce edinimi müfredatımızda yerini almaktadır. 


Dil bilimciler, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceğini araştırmalar sonucunda sunmuşlardır. Özellikle de erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik esnekliği ve dinleme yetisini geliştirmektedir. Yabancı dil, çocuğun zihnini diğer kültürlere açan bir penceredir. Bu noktadan yola çıkan GÜÇLÜ “her insan farklıdır, tektir ve her kültür içinde bir değer taşır” yaklaşımını öğrencilerine aşılayarak, farklı ülke ve kültürdeki insanları anlamasına yol gösterir.

Öğrenciler dili; görseller, şarkılar, oyunlar, hikayeler ve hareketli aktivitelerin yanı sıra eğitsel klipler, animasyonlar ve interaktif oyun tabanlı dijital materyallerden faydalanarak; bir deney yapmak, hikaye izleyip canlandırmak, bir dünya vatandaşı olduğunun farkındalığını sağlayan aktiviteler gerçekleştirmek, farklı kültürleri inceleyerek bunlar hakkında fikir sahibi olmak, okul gezilerinin dil öğrenimini destekleyici nitelikte olması ve benzeri birçok aktivite ile yaşayarak öğrenir.

İki dilde hikaye okuma saatlerimiz ile bu yaş gurubunun hem kelime dağarcıklarını hem de dinleme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken; sanat ve laboratuvar derslerimiz ile psiko-motor alanlarını destekliyor, el-göz koordinasyonunu ve dikkatlerini de geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında karşılaşacakları müfredatın temelini oluşturmak için şekil-zemin algısı, örüntü, arttırma ve eksiltme çalışmalarına da yer verilir.

4 Yaş Eğitim Programımızla;

Merak ile başlayan öğrenme yolculuklarının aynı şevkle devamı sağlanır

Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil gelişimi desteklenir

Öz bakım becerilerini geliştirmeleri sağlanır

Kendinin ve nasıl öğrendiğinin farkına varması sağlanır

Öğrencilerin organizasyon becerisi, ekip çalışması, zaman yönetimi gibi becerileri geliştirmeleri sağlanır

Edindikleri bilgi ve becerileri farklı ortamlara transfer etmeleri desteklenir

Kişisel ilgi ve yeteneklerini fark edip bunları kullanmaları sağlanır

Kendine güvenerek iletişim kurmaları sağlanır.

BİRİNCİ SINIF EĞİTİME DOĞRU YERDEN GÜÇLÜ BAŞLAYIN

5 YAŞ (İlkokul Hazırlık)

Branş Dersleri, İkinci Dil ve Sanat

Erken çocukluk döneminin en olgun ve işbirlikçi yaş dönemidir. 5 yaş çocuğu artık küçük yaş dönemlerinin belirsizliklerini sonlandırmış, daha dengeli daha sorumluluk sahibi ve ilkokula hazır hale gelmiştir. GÜÇLÜ Koleji olarak öğrencilerimizi, ilkokulumuza tam ve donanımlı bireyler olarak hazırlamaktayız. Eğitim programımızda, öğrencilerin “merak” duygusunu harekete geçirmek, etkinliklerden keyif almalarını sağlamak ve özellikle dil gelişimlerine katkıda bulunmak için yaş seviyelerine uygun materyallerden faydalanılır. Okul öncesinde sadece yabancı dil üzerine değil “dil” üzerine odaklanılması ve her iki dili de etkin kullanan çocuklar yetiştirilmesi hedeflenir. GÜÇLÜ’ de, günlük akış içerisine yayılmış zengin dil etkinlikleri ile çocukların dil gelişimini destekleyen, birbirini tamamlayan nitelikte ve paralel yürüyen özgün Türkçe ve İngilizce eğitim programlarının kullanıldığı bir sistem yürütülür.

Erken yaşlarda İngilizce ediniminin çağın vazgeçilmez bir değeri olduğunun bilinciyle, GÜÇLÜ Koleji Hazırlık Sınıfı Müfredatı ile İngilizce ve Türkçe paralel bir şekilde yol alır. İngilizce programı, Türkçe programıyla paralel ilerleyen bir programdır. Öğrencilerimiz bir yandan ana dillerinde kendilerini doğru ifade etme, dili doğru kullanma ve özgüven gibi becerilerini geliştirirken diğer bir yandan da İngilizceyi de rahatlıkla ve doğal akışında kullanabilecek seviyeye gelirler.

Sanat ve laboratuvar derslerimizde, çocukların psiko-motor alanlarını desteklerken el-göz koordinasyonunu ve dikkatlerini de geliştirmesine olanak verilir. Bunların yanı sıra hikaye okuma saatleri ile hem kelime dağarcıklarını hem de dinleme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında karşılaşacakları müfredatın temelini oluşturmak için şekil-zemin algısı, örüntü çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizi ilkokula hazırlamak için görsel materyallerle destekleyerek ses hissetme çalışmaları yapılır.

5 Yaş (İlkokul Hazırlık) Eğitim Programımızla;

Merak ile başlayan öğrenme yolculuklarının aynı şevkle devamı sağlanır

Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil gelişimi desteklenir

Otonom becerilerini geliştirmeleri sağlanır

Okul olgunluğunun gelişimi desteklenir

Dönüşümlü düşünerek yapabileceklerinin ve sınırlılıklarının farkına varması sağlanır

Öğrencilerin organizasyon becerisi, ekip çalışması, zaman yönetimi gibi becerileri geliştirmeleri sağlanır

Sorumluluk bilincini geliştirerek ilkokula hazır olmaları sağlanır

Edindikleri bilgi ve becerileri farklı ortamlara transfer etmeleri desteklenir

Kendine güvenerek etkili bir iletişim kurmaları desteklenir.

Okul Öncesinde Bilim

Çocuklarda 4 yaşından itibaren kavram geliştirme becerileri oluşmaya başlar. Bu nedenle çocukların bilimle erken yaşta tanışmış olması çok önemlidir. Zihinlerinde geliştirdikleri kavramların niteliğini, içerisinde bulundukları çevre koşulları etkiler. Gelişim sürecinde nitelikli kavramların gelişmesi için GÜÇLÜ öğrencilere uygun ortamlar hazırlar. Çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel araştırma yapma süreçleri arasında anlamlı bir benzerlik gözlenir. Bu durum sahip oldukları gelişim alanlarını destekler ve gelişim alanlarına yeni yönler kazandırır. Çocuklar kavram geliştirme sürecinde bilim insanları gibi doğa olaylarına ilişkin tahminlerde bulunup sonuçlar çıkarabilirler. Bu nedenledir ki GÜÇLÜ’ de çocuklara “bilim insanı” gözüyle bakılır.


GÜÇLÜ, okul öncesi öğrencileri ile deney planlama ve yapmada, hipotez durumuna ve değişkenlere bağlı olarak çeşitli yollar izler. Kullanılan bilim eğitimi programı, her hafta yapılan bilim dersleri ile öğrencilerin bağımsız olarak kendi iradeleriyle deney düzeneği planlayıp oluşturmasını sağlar. Hazırlanan bilim programı, okul öncesi öğrencilerinin temel süreç becerilerini gözlem yaparak ve duyu organlarını aktif kullanarak kazandırır. Bu süreçte GÜÇLÜ okul öncesi öğrencileri; gözlem, karşılaştırma, sınıflandırma, iletişim, ölçme, tahmin etme ve sonuç çıkarma becerilerini deneyimleme fırsatı bulurlar.

Okul Öncesinde Geleceğin Teknolojisi

GÜÇLÜ’ de öğrenciler, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken becerilerini geliştirmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında, bilgi olarak donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetişir. GÜÇLÜ, Geleceğin Teknolojisi ile yaşamın ve öğrenmenin her alanında teknolojiyi aktif kullanarak yüzyılın dinamiklerine değer katan bir öğrenen toplumu yetiştirir.


 GÜÇLÜ BT - Lab alanlarını aktif kullanan öğrenciler, geleceğin dijital dünyasına hazırlanır. GÜÇLÜ, erken yaşta kodlamayı öğreterek, öğrencilerinin yaratıcılıklarını tetikler, özgüvenlerini arttırır, problem çözme, takım çalışması ve proje üretme gibi pek çok alanda beceri kazandırmayı hedefler.

GÜÇLÜ, okul öncesinden itibaren öğrencilerine bir problemin ya da sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edebilmeleri için algoritma eğitimi verir. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak kendi problem durumlarını üretip bunlara uygun algoritma yapılarını oluşturmalarını sağlar.

Ölçme Değerlendirme

GÜÇLÜ felsefesinde her öğrenci özel ve biriciktir. Eğitim sürecinde olduğu gibi değerlendirme boyutunda da bu biricikliğe saygı gösterilen bir tutum sergilenir. Bu nedenle değerlendirme, öğrencinin kendi gelişim hızına göre tanımlanır ve farklılaştırılır.

Eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri ölçme değerlendirmedir. GÜÇLÜ öğretmenleri, öğrencinin gelişim yolculuğunda onlara eşlik eden rehberlerdir. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekler, eksikliklerini tamamlar, problem çözme ve analitik düşünmelerini sağlarlar.

Okul öncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri detaylı bir şekilde değerlendirilir. Her öğrencinin tüm gelişim alanlarında kendi olduğu yerden daha ileriye gitmesi için destek planları yapılır. Öğrencilerimize yönelik bireysel ve grup gözlem notları, anekdot kayıtları, beceri gözlem formları, portfolyolar, dönemsel gelişim raporları gibi farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, bütünsel bir yaklaşımın uygulanmasını ve sonuçların her öğrencimize kendine özel bireysel destek olarak dönmesini sağlar.

bottom of page